Instrukcja montażu szkła piankowego GEOCELL

na przykładzie podbudowy pod płytę fundamentową

Uwagi wstępne:

Zastosowanie tłucznia szkła piankowego GEOCELL jest możliwe jednie dla gruntów dobrze przepuszczających wodę. W przypadku gruntu nieprzepuszczalnego, na którym dochodzi do występowania zatorów wodnych należy przewidzieć drenaż zgodnie z normą DIN 4095.
W praktyce oznacza to, iż możliwa jest konieczność wymiany gruntu pod warstwą szkła piankowego do strefy przemarzania lub wykonanie alternatywnego zabezpieczenia przed wysadzinami. Za wybór odpowiedniego wariantu posadowienia odpowiedzialny jest konstruktor.

Wykonanie wykopu

Wykop należy wykonać zgodnie z wytycznymi projektowymi, tak aby odpowiadał on wymaganiom dotyczącym równości oraz wytrzymałości. Jeżeli nie ma specjalnych wskazań, warstwę podłoża należy wykonać zgodnie z instrukcją ZTVE – StB 94.

Wyłożenie geowłókniny

Powierzchnia wykopu powinna zostać zabezpieczona szalunkiem oraz geowłókniną (o gramaturze min. 150 g/m²). Należy pamiętać o odpowiednim zapasie geowłókniny, aby umożliwić założenie jej na zagęszczoną warstwę szkła piankowego GEOCELL oraz o układaniu geowłókniny na tzw. zakładkę (ok. 20 cm). Znaczniki wysokości rozmieścić na całej powierzchni wykopu, aby ułatwić kontrolę równomiernego rozsypywania i zagęszczenia warstwy. Zamiast znaczników można użyć innej metody kontroli wysokości warstwy np. niwelatora laserowego.

Rozsypanie tłucznia szkła piankowego GEOCELL

GEOCELL dostarczony jest na plac budowy luzem lub w workach typu BigBag. Materiał należy rozsypywać równomiernie po powierzchni, tak aby ułatwić późniejsze wyrównanie warstwy. W przypadku użycia worków BigBag, do wysypania materiału można użyć dźwigu lub innego sprzętu umożliwiającego podwieszenie worków (worki wyposażone są w ucha do zwiesi oraz dolne wentyle, co znacząco ułatwia rozsypywanie materiału).

Wyrównanie warstwy GEOCELL

Warstwę szkła piankowego GEOCELL należy równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni. Jest to bardzo istotna czynność, gdyż dobrze wyrównaną warstwę dużo łatwiej zagęszcza się w późniejszej fazie montażu. 

Zagęszczanie warstwy GEOCELL

Na małych powierzchniach proces zagęszczania można przeprowadzić za pomocą lekkich płyt wibracyjnych (ok. 100kg, częstotliwość 100Hz), w przypadku większych powierzchni (powyżej 200 m2) może zostać użyty walec wibracyjny.
Bryły szkła piankowego w czasie zagęszczania kruszą się, w związku z czym zagęszczonego materiału nie da się odzyskać. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zagęścić materiału za mocno (np. poprzez utrzymywanie włączonego urządzenia wibracyjnego w jednym miejscu). 
W przypadku warstwy przekraczającej wysokość 40 cm luźnego nasypu, należy rozprowadzić i zagęścić materiał w dwóch fazach. Dzięki temu eliminuje się ryzyko różnic w stopniu zagęszczenia (w dolnej części może pozostać niedogęszczony).

Wyłożenie folii oddzielającej

Po zakończeniu zagęszczania pozostawioną po bokach geowłókninę założyć na poziomą powierzchnię ubitego szkła piankowego. Następnie całą powierzchnię pokryć folią polietylenową (metodą na zakładkę). Zabezpiecza ona szkło piankowe przed przedostaniem się mleczka cementowego.

Wykonanie płyty fundamentowej

Szalunek płyty fundamentowej może zostać ustawiony bezpośrednio na tak przygotowanej konstrukcji, parametry płyty powinny spełniać wytyczne statyczne. Drenaż zainstalować obwodowo po usunięciu szalunku.

Uwagi końcowe

Według aprobaty budowlanego na zagęszczonej warstwie szkła piankowego GEOCELL musi zostać wyłożona folia ochronna. Może się jednak zdarzyć, że brak folii przewidziany jest w projekcie. Wówczas warstwa szkła piankowego zostanie wierzchnie związana, co zwiększy jej nośność, zniwelowane zostaną jednak właściwości termoizolacyjne oraz drenażowe. Takie rozwiązanie stosowane jest np. w budowie odciążanych szkłem piankowych stropach przejezdnych.

Stosunek zagęszczenie tłucznia GEOCELL może zawierać się w przedziale od 1,3:1 do 2:1. Zagęszczenie w stosunku 1,6:1 pozwala na swobodny przejazd pojazdów kołowych (nacisk na oś do 7,0 t).
Wyższe stopnie zagęszczenia stosowane są jednak coraz rzadziej, ze względu na wysokie zużycie materiału. Nośność warstwy zwiększać można używając np. geosiatki, zachowując stosunek zagęszczenia 1,3:1.

Wykonanie wykopu
Wyłożenie geowłókniny (na zakładkę)
Rozsypanie szkła piankowego
Wyrównanie warstwy szkła piankowego
Zagęszczanie
Przykrycie warstwy folią
Wykonanie płyty fundamentowej

Urządzenie polecane do zagęszczania szkła pianowego GEOCELL

Zagęszczenie 1,3:1 mniejsze powierzchnie (np. domy jednorodzinne):

Lekkie płyty wibracyjne o relatywnie wysokiej sile znamionowej
(np. Wacker WP 1540 AW ciężar 88kg + zbiornik 20l)

Zagęszczenie 1,3:1 większe powierzchnie (np. obiekty przemysłowe):

Walec wibracyjny średniej wielkości
(np. Wacker RD 25, ciężar 2.000 - 2.500 kg)